CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Współpraca
Patroni honorowi
Lokalizacja
Rejestracja
Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnychformularz

Ministerstwo Energii Ministerstwo Energii powstało na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r., z mocą obowiązywania od dnia 27 listopada 2015 r. Minister Energii - zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 9 grudnia 2015 r. - kieruje działami administracji rządowej energia i gospodarka złożami kopalin. Obsługę zapewnia mu Ministerstwo Energii będące jednostką budżetową. Dział energia obejmuje sprawy energii, surowców energetycznych i paliw.
udtUrząd Dozoru Technicznego jest instytucją państwową powołaną w celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń i instalacji technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Jako jednostka notyfikowana prowadzi działalność certyfikacyjną (UDT-CERT) i szkoleniową (Akademia UDT). Zapleczem badawczo-ekspertyzowym UDT jest Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) w Poznaniu.

Podstawowy zakres działania UDT:
 • nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, a także przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa techniki dotyczących urządzeń technicznych,
 • wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi w zakresie określonym ustawą,
 • wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego,
 • prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych,
 • analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych oraz stała ocena stopnia zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia,
 • inicjowanie działalności mającej na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych,
 • uzgadnianie programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne,
 • sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących, obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz osób wykonujących badania nieniszczące,
 • certyfikowanie systemów jakości dotyczących urządzeń technicznych.
pigo 200Polska Izba Gospodarki Odpadami (PIGO) jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców trudniących się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów oraz higieną komunalną, organizacje odzysku, producentów i dostawców technologii, pojazdów i urządzeń, firmy doradcze i szkoleniowe.

Statutowe cele Izby to reprezentowanie i ochrona interesów zrzeszonych w niej przedsiębiorców, działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w gospodarce odpadami, ochrona i promowanie uczciwej konkurencji rynkowej oraz wysokich, proekologiccznych standardów w zakresie selektywnego zbierania, recyklingu i bezpiecznego dla środowiska unieszkodliwiania odpadów. Na podstawie wieloletnich, międzynarodowych doświadczeń firm członkowskich oraz wiedzy ekspertów Izba wypracowuje stanowiska i opinie branży we wszystkich istotnych kwestiach związanych z działalnością gospodarczą i prezentuje je organom władzy, administracji rządowej oraz samorządowej, a w szczególności w czasie prac sejmowych i senackich komisji oraz innych gremiów opiniodawczych.

PIGO jest członkiem Europejskiej Federacji Gospodarki Odpadami (FEAD), Europejskiej Sieci Kompostowej (ECN) oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.
pipcPolska Izba Przemysłu Chemicznego jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji publicznej krajowej i zagranicznej oraz organizacji międzynarodowych. PIPC jest członkiem szeregu stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, w tym - jako jedyna polska organizacja - jest członkiem rzeczywistym Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC - ma prawo do reprezentowania polskiego przemysłu chemicznego na forum międzynarodowym. Polska Izba Przemysłu Chemicznego powstała w 1988 r.

Główne cele i przedmiot działalności:
 • Wspieranie działań na rzecz rozwoju branży chemicznej
 • Oddziaływanie na kształt ustawodawstwa gospodarczego i socjalnego wspierającego zrównoważony rozwój przemysłu chemicznego oraz uwzględniającego prawa i interesy członków
 • Reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych Członków na szczeblu ogólnokrajowym i międzynarodowym
 • Ochrona praw i reprezentowanie interesów Członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego i innych władz, związków zawodowych pracowników i innych organizacji
Izba w gronie członków zrzesza m.in.:
 • Największych producentów chemikaliów
 • Przedsiębiorstwa sektora petrochemicznego i rafineryjnego
 • Firmy transportowe, dystrybucyjne
 • Przedstawicielstwa firm zagranicznych
 • Biura projektowe, firmy konsultingowe
 • Instytuty naukowe
ptezPolskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych założone zostało w październiku 1991 roku i działa na podstawie Prawa o stowarzyszeniach. Członkami PTEZ są osoby zawodowo związane z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii cieplnej i elektrycznej. Działalność Towarzystwa obejmuje swoim zakresem wszystkie najważniejsze obszary elektrociepłownictwa, i przede wszystkim skupia się na realizacji swojego statutowego zadania tj. promocji rozwoju kogeneracji w Polsce.

Głównym celem Towarzystwa jest wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów związanych z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii elektrycznej i cieplnej, wykraczających poza jednostkowe interesy członków Towarzystwa, z uwzględnieniem interesów ogólnospołecznych i ochrony środowiska naturalnego oraz inspirowanie kierunków rozwoju źródeł wytwarzania energii w gospodarce skojarzonej.
Cele Towarzystwa:
 • Wskazywanie problemów związanych z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii elektrycznej i cieplnej, wykraczających poza jednostkowe interesy członków Towarzystwa oraz przedstawienie sposobów rozwiązywania tych problemów
 • Promocja podsektora elektrociepłownictwa jako nowoczesnego i najefektywniej wytwarzającego energię elektryczną i cieplną
 • Tworzenie możliwości pozyskania środków na rozwój i inwestycje przedsiębiorstw
 • Stworzenie najkorzystniejszych warunków prawnych i ekonomicznych dla funkcjonowania rynku energii elektrycznej i cieplnej
 • Promocja wiedzy na temat najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych
Towarzystwo od chwili powstania wykorzystuje następujące środki realizacji powyższych celów:
 • Aktywnie włącza się w proces tworzenia norm prawnych i rozwiązań systemowych dotyczących energetyki opiniując projekty ustaw lub uczestnicząc w ich opracowywaniu również na poziomie regulacji Unii Europejskiej
 • Wychodzi z licznymi inicjatywami do naczelnych organów administracji państwowej, wskazując zarówno sposoby rozwiązywania problemów, ale również nowe rozwiązania z zakresu legislacji, ekonomii, techniki i organizacji
 • Współpracuje z innymi branżowymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami krajowymi oraz międzynarodowymi
 • Deleguje swoich członków do pracy w różnych sektorowych zespołach tematycznych
 • Organizuje lub współuczestniczy w organizacji konferencji i seminariów podejmując tematy istotne dla środowiska energetycznego
 • Współfinansuje realizację licznych przedsięwzięć
are logo 20Agencja Rynku Energii Spółka Akcyjna (ARE S.A.) została powołana w dniu 24 lutego 1997 roku dla prowadzenia badań statystycznych i analiz systemowych, w tym symulacji ekonomicznych w dziedzinie gospodarki energetycznej.

Jej powstanie stanowiło realizację założeń rządowej polityki energetycznej, wg której powinien powstać podmiot spółki prawa handlowego, prowadzący prace analityczno-prognostyczne dla przedsiębiorstw energetycznych w celu kontynuacji reformy sektora paliwowo-energetycznego, a także dla agend rządowych współpracujących w formułowaniu i wdrażaniu polityki energetycznej („Założenia polityki energetycznej Polski do 2010 roku” - dokument przyjęty przez Radę Ministrów 17 października 1996 roku). „Z nami energetyka bez tajemnic” to hasło, które przyświeca naszej działalności, ponieważ misją Agencji Rynku Energii S.A. jest zaspakajanie potrzeb informacyjnych i dostarczanie wiedzy eksperckiej w obszarze energetyki. Realizacja misji Agencji umożliwia korzystającym z jej usług uzyskanie zarówno danych historycznych, jak i bieżących oraz przewidywań co do przyszłych potrzeb energetycznych oraz możliwości i sposobów ich zaspakajania, zgodnie z wytyczonymi celami biznesowymi i regulacyjnymi.

Najważniejszym i najbardziej prestiżowym obszarem działalności są badania statystyczne i analizy, jakie prowadzimy we współpracy z agendami rządowymi, zaś wynikającym stąd dominującym zadaniem jest prowadzenie i rozwijanie Banku Danych Gospodarki Paliwowo-Energetycznej na potrzeby statystyki publicznej oraz dostarczanie informacji w tym zakresie organom rządowym, przedsiębiorstwom energetycznym i innym podmiotom działającym na rynku. W tej dziedzinie współpracujemy ściśle z Ministerstwem Energii, Głównym Urzędem Statystycznym oraz Urzędem Regulacji Energetyki.

Z wyników naszych prac statystycznych, ale także analityki, prognoz i prac doradczych szeroko korzystają przedsiębiorstwa energetyczne oraz firmy z nimi współpracujące. W tej dziedzinie możemy pochwalić się liczną grupą cyklicznych raportów charakteryzujących zmiany jakie zachodzą na rynkach paliw i energii w Polsce, całej Unii Europejskiej i pozostałych częściach świata. Realizujemy też indywidualne opracowania i inne usługi konsultacyjne, przy czym, w zależności od preferencji klienta, wykonujemy pracę samodzielnie lub odbywa się to na zasadzie ścisłej współpracy z zainteresowanymi.
napeNarodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. została założona w 1994 roku w celu upowszechniania inwestycji energooszczędnych i promowania racjonalnego wykorzystania energii, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Głównym obszarem działalności NAPE jest sektor komunalno-bytowy.

Specjalizujemy się w doradztwie energetycznym, opracowywaniu audytów i świadectw energetycznych budynków. NAPE jako jedna z niewielu firm w Polsce wykonuje świadectwa charakterystyki energetycznej budynków skomplikowanych (wyposażonych w zaawansowane systemy techniczne), a także budynków użyteczności publicznej. Prowadzimy szkolenia i publikujemy podręczniki dla audytorów energetycznych, arkusze kalkulacyjne do przygotowywania audytów oraz materiały edukacyjno-informacyjne. Realizujemy także projekty międzynarodowe związane z efektywnością energetyczną budynków, finansowaniem ich modernizacji, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i poligeneracją, promocją energooszczędności, zintegrowanym planowaniem energetycznym oraz nowoczesnymi technologiami ogrzewania, chłodzenia i wentylacji.

Przygotowujemy wnioski o dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszy Europejskich i premie termomodernizacyjne z BGK. NAPE pełni też rolę weryfikatora w Programie Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce dla małych i średnich przedsiębiorstw PolSEFF. Weryfikujemy również projekty finansowane przez Europejski Bank Inwestycyjny.
Joomlart